Algemene voorwaarden

1. The Contracting party, who signes this document, hereby declares to understand the language in which this document is written in. Le contractant, qui signe ce document, déclare de comprendre le language dans lequel ce document est écrit.

2. De kopers van de bestelde zaken erkennen uitdrukkelijk van de algemene verkoops- en factuurvoorwaarden hieronder vermeld kennis te hebben gekregen en deze te hebben aanvaard.

3. Van huidige verkoops- en factuurvoorwaarden kan enkel worden afgeweken door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

4. De medecontractant(en) tekent onderaan de verkoops- en factuurvoorwaarden, ter uitdrukkelijke aanvaarding ervan.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Moorsel, en de prijs ervan is aangeduid in EUR.

6. Een eventueel gedane prijsopgave is slechts indicatief en bindt ons niet.  Enkel het gefactureerde bedrag is bindend.

7. Bij niet contante betaling zal op het totaal bedrag der facturen intrest gelden van 1 % per maand, vanaf datum der facturatie.  Deze intrest is van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is. De vervallen intresten die zich uitstrekken over een eenheid van één volledig jaar na betaalbaarheid van de factuur, worden, van rechtswege, en zonder enige ingebrekestelling, bij de hoofdsom van het verschuldigde saldo gevoegd, derwijze dat zij zelf ook intresten opbrengen. Hetzelfde gebeurt met de verschuldigde intrest van de opeenvolgende jaren, die eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op het einde van elke jaarlijkse vervaldag gekapitaliseerd wordt.

8. De koper erkent dat de prijs op schriftelijke wijze goed leesbaar, zichtbaar en ondubbelzinnig was aangeduid bij de aanvaarding van de factuur. Prijsaanduiding op deze site is inclusief BTW.

9. Alle innings- en protestkosten van de aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant, zonder dat het gebruik van wissels de plaats van betaling wijzigt. Bij het niet nakomen van eventuele afbetalingsvoorwaarden en -termijnen, – of deze nu onder de vorm van wissels of andere wijze gegeven zijn -, wordt de ganse schuldvordering ineens opeisbaar.

10. Bij niet betaling van de factuur door de gefactureerde binnen de vijftien dagen, wordt van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebreke­stelling nodig is, ten titel van contractuele schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd met 15 % op de hoofdsom, en met een minimum van 2000 EUR, en dit boven de conventionele intrest welke in ieder geval verschuldigd blijft.

11. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste factuur en / of verwijlintresten.

12. Alle betwistingen in verband met de factuur, inhoud ervan en verkoops- en factuurvoorwaarden dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven op straffe van nietigheid der betwistingen en dit binnen de acht dagen na ontvangst der factuur. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum. Latere betwistingen worden niet aanvaard.

13. Alle verbintenissen worden beschouwd als zijnde aangegaan te Moorsel en aldaar uitvoerbaar.

14. Alle betwistingen omtrent goederen en levering dienen te geschieden binnen de twee dagen na ontvangst tot levering op straffe van verval en dit bij aangetekend schrijven.

15. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Aalst bevoegd, de Belgische wet is toepasselijk.

16. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bestelling en bevestiging geldende kostprijzen, lonen en dergelijke. Indien één of ander nadien mocht verhoogd zijn, zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden welke bij de aanbieding, aanvaarding of bevestiging reeds voorzien waren.

17. Onze leveringen geschieden ex works (INCOTERMS 1990), zijnde de koffiebranderij te Moorsel en worden geacht door ons te zijn afgeleverd, indien de afnemer in gebreke is gebleven ze na het verstrijken van de leveringstermijn in ontvangst te nemen. De leveringstermijn is slechts van indicatieve aard, en de verkoper kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide leveringstermijn. De koper blijft tot zijn verbintenissen gehouden. Enkel indien de leveringstermijn met meer dan zes maanden overschreden wordt, kan ontbinding volgen, zonder dat echter schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

18. Het recht van de afnemer op compensatie met vorderingen die hij meent op ons te hebben, is uitgesloten.

19. Aansprakelijkheid : de goederen worden geleverd in de staat van uitvoering zoals deze bij ons gebruikelijk is ten tijde van de aflevering : klachten over direct waarneembare gebreken dienen dan ook onmiddellijk bij ontvangst aan ons te worden gemeld, en binnen de twee dagen schriftelijk per aangetekend schrijven te worden bevestigd, op straffe van verval.

20. Wij zijn slechts aansprakelijk voor duidelijke aantoonbare leverings-, fabricatie- of materiaalfout.

21. Deze aansprakelijkheid vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen en herstellingen aan het geleverde goed verricht heeft of door derden laat verrichten en / of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

22. De geleverde goederen blijven uitsluitend en volledig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan.

23. De medecontractant die de ontvangen factuur niet binnen de acht dagen na ontvangst protesteert, erkent de op de factuur vermelde goederen, alsook een exemplaar van de bestelbon en factuur te hebben ontvangen.

24. De medecontractant erkent voor het plaatsen van de bestelling, tevens een behoorlijke en nuttige voorlichting te hebben verkregen betreffende de kenmerken van het product of de dienst, alsook betreffende de verkoops- en factuurvoorwaarden. Het product is in overeenstemming met het redelijk voorziene gebruik en behoeften, zoals verwacht door de medecontractant.

25. Ingeval de besteller zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waaronder hij optreedt, zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld zoals voorzien in huidige voorwaarden.   

4 generaties aan kennis en passie voor ons product

Zorgvuldig gekozen koffiebonen, ambachtelijk brandproces, smaak verzekerd

Bekijk het assortiment